خبری که وزیر ارتباطات پس از 100 روز حضور در وزارتخانه‌ از آن خوشحال شد
خبری که وزیر ارتباطات پس از 100 روز حضور در وزارتخانه‌ از آن خوشحال شد

در 100 روز فعالیت به عنوان وزیر ارتباطات هیچ خبری به اندازه بازگشت ۱۸۰۰ نفر به کار در شرکت GLX در پی عقد قرارداد برای تولید تبلت کودک در کشور، من را خوشحال نکرد.

خبری که وزیر ارتباطات پس از 100 روز حضور در وزارتخانه‌ از آن خوشحال شد
خبری که وزیر ارتباطات پس از 100 روز حضور در وزارتخانه‌ از آن خوشحال شد

در 100 روز فعالیت به عنوان وزیر ارتباطات هیچ خبری به اندازه بازگشت ۱۸۰۰ نفر به کار در شرکت GLX در پی عقد قرارداد برای تولید تبلت کودک در کشور، من را خوشحال نکرد.